Reglement Eemnesser Dorpsquiz

Algemeen
1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en alle deelnemers aan de Eemnesser Dorpsquiz afzonderlijk.
1.2 De organisatie van de Eemnesser Dorpsquiz is volledig in handen van Stichting Feestcomité Eemnes, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.
1.3 De Eemnesser Dorpsquiz is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten worden uitgevoerd.
1.4 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
1.5 U verklaart volledig kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de Eemnesser Dorpsquiz, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden en regels alsdan gelden als te zijn geaccepteerd.

Teams
2.1 Een team bestaat uit minimaal 5 personen. Er is een maximum van 10 personen in een team (incl. teamcaptain).
2.2 De minimale leeftijd voor deelname aan de quiz in een team is 16 jaar.
2.3 De teamcaptain dient woonachtig in Eemnes te zijn. Elk ander teamlid hoeft geen inwoner van de Eemnes te zijn.
2.4 Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

Inschrijven
3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor de Eemnesser Dorpsquiz via het officiële inschrijfformulier dat op de website www.feestcomite-eemnes.nl staat.
3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingezonden door de teamcaptain. De organisatie correspondeert vervolgens uitsluitend met het team via de teamcaptain (zie artikel 4.1).
3.3 Op het inschrijfformulier moet een teamcaptain worden benoemd, welke tijdens de quizavond specifieke taken toegewezen kan krijgen.
3.4 Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en tijdig te worden gezonden via de website www.feestcomite-eemnes.nl .
3.5 De organisatie behoudt zich het recht voor om teamnamen te weigeren.
3.6 De organisatie bepaalt de inschrijftermijn, het inschrijfgeld, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Eemnesser Dorpsquiz, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, de quizdatum en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Eemnesser Dorpsquiz.

Deelnemen aan de Eemnesser Dorpsquiz
4.1 Op een door de organisatie vastgestelde datum en tijdstip wordt uitsluitend aan de teamcaptain één mail met vragen gestuurd. Bij deze mail zit een link naar GOOGLE FORMS alwaar een Eemnesser Dorpsquiz formulier verschijnt.
4.2 Het team vult, via de ontvangen link, de antwoorden op de verschillende vragen in op het daarvoor geschikte Eemnesser Dorpsquiz formulier.
4.3 De antwoorden moet duidelijk in de Nederlandse taal worden ingevuld (zie artikel 5.4).
4.4 Het ingevulde Dorpsquiz Eemnes formulier moet voor een door de organisatie vastgestelde datum en uiterst tijdstip door de teamcaptain worden ingeleverd. De te laat ingeleverde formulieren worden niet meegenomen in de beoordeling.
4.5 Overige regels zullen worden opgenomen in het Eemnesser Dorpsquiz formulier en zijn eveneens bindend.
4.6 Niet naleving van dit reglement dan wel van overige in het Eemnesser Dorpsquiz formulier opgenomen regels leidt tot uitsluiting van deelname, een en ander ter beoordeling van de organisatie.
4.7 De organisatie, is bij uitsluiting, bindend bevoegd te beoordelen of een inschrijver voldoet aan de door de organisatie gestelde criteria alsmede of een team wordt toegelaten deel te nemen dan wel van deelname wordt uitgesloten.
4.8 In geval van uitsluiting van deelname of voortijdige afmelding is er geen restitutie van het inschrijfgeld.

Prijswinnaars
5.1 Alleen de teams die hun Eemnesser Dorpsquiz formulieren tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd (zie artikel 4.4) dingen mee naar de prijzen.
5.2 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
5.3 Doel van de Eemnesser Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen.
5.4 Een niet of slecht leesbaar dan wel niet in de Nederlandse (of andere gevraagde) taal antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.5 Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
5.6 Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie voor een beslissingsopdracht zorgen die tijdens de prijsuitreiking zal worden verstrekt.
5.7 De uitslag van de Eemnesser Dorpsquiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.
5.8 De ingeleverde Eemnesser Dorpsquiz formulieren worden niet geretourneerd aan het team en zijn niet ter inzage beschikbaar.
5.9 De uitslag van de Eemnesser Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie. De jury heeft altijd gelijk!

Prijzen
6.1 Het inschrijfgeld dat teams betalen gaat volledig naar de prijswinnaars.
6.2 De kosten die de organisatie maakt voor het organiseren en houden van de quiz worden in principe volledig uit sponsor- of eigen gelden betaald.
6.3 De organisatie wil zeker weten dat het inschrijfgeld dat wordt uitgekeerd aan de prijswinnaars terecht komt op de juiste bestemming, daarom is de organisatie verantwoordelijk voor een rechtstreekse financiële afhandeling. Er kan besloten worden om het ‘gewonnen’ bedrag uit te keren in de vorm van materialen en of andere benodigdheden.

Sponsoren
7.1 Sponsoren hebben geen invloed op quizvragen dan wel opdrachten.
7.2 Sponsoren hebben geen privileges ten op van andere deelnemende teams

Tot slot
8.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel beeld- en/of fotomateriaal of teksten voortvloeiend uit de Dorpsquiz Eemnes via de website en/of social media openbaar te stellen. Deelnemers die niet willen dat zij getoond worden op beeld- en/of videomateriaal dienen dit tijdig aan de organisatie te melden. 
8.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie beslissend en voor alle betrokkenen bindend zijn.
8.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Eemnesser Dorpsquiz.
8.4 Deelname voor teams en de teamleden geschiedt geheel op eigen risico.
8.5 Indien men het nodig acht om locaties te bezoeken voor het beantwoorden van vragen verzoekt de organisatie dit zoveel mogelijk op de fiets te doen.
8.6 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
8.7 De organisatie wil nogmaals benadrukken dat de Eemnesser Dorpsquiz een quiz is vóór en dóór (ex-) inwoners van Eemnes, waarbij eenieders privacy en veiligheid voorop staat. De organisatie gaat er vanuit dat tijdens de Dorpsquiz Eemnes iedereen elkaars privacy en veiligheid respecteert.